چه لزومی دارد برای اجزای زندگی گریه کنیم

وقتی کل زندگی گریه دارد

وزمان چه ظالمانه می تازد ؛وقتی در طلب آن هستی مضایقه میکند وآنگاه که نیاز نداری فراوان می شود*