بی شمار  ستاره تابناک  در فضای بیکران  ،که چندین کره فروزان به گرد آن در گردشند،با مرکزی داغ وپرحرارت که پوسته ای سر د وسخت احاطه شان کرده و لایه ای کپک بر روی آن پوسته ،زندگی وموجودات آگاهی به وجود آورده ،این است حقیقت دنیا.

 روان درمانی شوپنهاور-اروین یالوم